Høringssvar fra Folkeaksjonen Barnevernsaksjonen.no

Dato: 20.02.2022

Som ledere for folkeaksjonen Barnevernsaksjonen.no (nå 599 000 besøkende) vil jeg i tilknytning til denne høringen referere til følgende.

Vi taler på vegne av en betydelig del av den uvaksinerte befolkning, og spesielt på vegne av samfunnets barn og barnas rett, barnas fremtid og refererer her til barnekonvensjonen og barneloven.

Grunnlovens paragrafer, spesielt Grunnlovens paragraf 98, men også paragraf 100, 101 og 106, men ellers også alle menneskerettigheter i henhold til vår Grunnlov.


Spesielt vil vi peke på menneskerettskonvensjonen.


I henhold til Korona kommisjonens rapport ser vi at barn er de som har tatt mest skade av korona tiltakene, men når det kommer til bevegelsesfrihet som er det ingen hjemmel som kan bryte med grunnloven vår og det finnes ingen mulighet for tvang i noe lovverk.


Vi vil også referere til regjeringens ansvar i henhold til Straffelovens paragraf 196, som regjeringen selv bryter og har brudd ved å innføre midlertidig forføyning i strid med grunnloven, og nå foreslår lovendringer i strid med grunnloven. Altså gis regjeringen herved en ANSVARSERKLÆRING fra Barnevernsaksjonen.no og en direkte advarsel.


Det vil aldri og på ingen måte tillates lover og regler som strider med våre felles menneskerettigheter, altså individets rett og Common LAW praksis, ei heller strid med grunnlov og menneskerettskonvensjon.


Ethvert slikt forsøk gir folket mulighet til å stå opp og utøve sivil ulydighet og fjerne en korruptert makt i regjeringen som innfører ulovlige tiltak og forføyninger som kan skade befolkningen og samfunnet vi lever i og folkets og barnas rett til å fritt kunne ferdes i Norge og internasjonalt uten å bli forskjellsbehandlet.


Alvoret i tiden vi lever i er til å ta og føle på, og om Regjeringen ønsker å unngå en potensiell borger oppstandelse og i verste tilfelle en borgerkrig, vil vi nå anbefale regjeringen å skrinlegge enhver videre bevegelse og forsøk på å innskrenke menneskerettigheter og friheten til borgerne i noen påskudd være seg smittevern, klima eller annet.


Regjeringen har ikke, og har aldri hatt slike fullmakter og vil heller aldri ha slike fullmakter.


Vi ber innstendig om at regjeringen videre TJENER folket uten at noen blir forskjellsbehandlet som grunnlovens paragraf 98 tydelig staterer og at ytringsfrihet og bevegelsesfrihet respekteres fullt ut.


Det vil videre heller aldri tillates noen form for medisinsk og eller helsemessig/smittevern rettet diktatur der regjeringen igjen tar seg rettighet til å innføre nye midlertidige forføyninger og eller lover som strider med individets rett på noe plan.


Det minnes regjeringen også om at alle former for forsøk på å underlegge landet under utenlandsk herredømme og kontroll er straffbart i henhold til vår grunnlov, loven over alle lover, med fengselsstraff mellom 8 - 22 år.


Det advares herves herved på vegne av ledelsen i Barnevernsaksjonen.no til måtehold og grundig introspeksjon i regjering øyemed og at ingen avgjørelser tas på vegne av befolkningen i øyemed som ikke folket har stemt frem.


En høring med kort tidsfrist slik som denne er i seg selv brudd på grunnloven, og er ikke i tråd med god skikk og individets rett, ei heller i tråd med det Informerte valg som skal være gjeldende i alle hensyn tilhørende menneskers individuelle rett til å vorde og bestemme over egen kropp og helse.


Påskudd som smittevern fratar ikke mennesker denne retten i vårt land og her har regjeringen allerede brutt egne lover og kan straffeforfølges.


Det tillates herved ikke å innføre noen lover som strider med individets rett, folkets rett, barnas rett, grunnloven, common law eller internasjonal lov, ei heller noen tiltak som strider med Nùrnberg kodeksen som Norge har ratifisert/signert etter 2. verdenskrig.


Forøvrig SKAL regjeringen lese ANSVARSERKLÆRINGEN som også i tidligere høringssvar er sendt regjeringen:

https://barnevernsaksjonen.no/download/brev-til-skoler-og-barnehager-ansvarserklaering-fra-organisasjoner/?wpdmdl=9630


Les også vår artikkel om Barnas RETT her:

https://barnevernsaksjonen.no/barnas-rett/


Les forøvrig tidligere høringssvar vedrørende korona restriksjoner og korona sertifikat her, Regjeringen har allerede grovt brutt norsk Grunnlov ved å tillate korona sertifikat.

https://barnevernsaksjonen.no/dokumentarkiv/


Navn: Høringssvar 2021-06 – Myndighetenes håndtering av korona pandemien

Det anmodes om at regjeringen setter seg grundig inn i våre artikler og samlede bevis og dokumenter på www.barnevernsaksjonen.no og at Regjeringen ser våre brev både til Datatilsynet og til Barneombudet i sammenheng.


Vennlig Hilsen

Ledelsen

Barnevernsaksjonen.no