Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 374315

Dato: 09.02.2022

Eg seier NEI til koronapass!

Det vil føre til segregering.

Det bryt med Grunnlova.

Det er i strid med menneskerettane.

Det er udemokratisk.

Det er eit kontrolltiltak.

Det er overgrep mot personvernet.

Norge bør IKKJE bli sidestilt med land som har - eller innfører slike tiltak.

INGEN har pr i dag kunnskap om langtidseffekt av mRNA-vaksinene, og det er heilt urimeleg at ein misser SJØLVRÅDERETTANE sine dersom ein seier nei til dei!