Høringssvar fra Jon Faller

Dato: 06.02.2022

Jeg ønsker at Norge skal stemme ned EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen).

Jeg sier nei til endret prosedyre for ytre og indre grensekontroll tilknyttet et pass som forskjellsbehandler borgere.