Høringssvar fra Natalie

Dato: 19.02.2022

Grunnloven

E. Menneskerettar

§ 92. Rett til bevegelsesfrihet og rett til dei statlege og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg.

§ 93. Rett til ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff.

Rett til dei fastlege stryresmaktene skal vern retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdiegande behandling.

§ 98. Rett til frihet og rett til alle er like for lova.

Rett til ikkje noko menneske må utsetjat for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.

§ 100. Rett til ytringsfridom skal det være. In3kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje let seg forsvare halde opp imot den grunngjeviga ytringsfridom har i sanningssøkning demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov. Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst.

§ 101. Rett til alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti. Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar.

§ 102. Rett til alle har rett til respekt for privatlivet pg familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

§ 106. Rett til bevegelsesfrihet og til ut - og innreise i riket.

Menneskerettigheter

§ 71. Stk 1 Rett til den personlige frihed er ukrænkelig.

Stk 2 Rett til frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.

Stk 4. Rett til den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringer for ret.

Lov om pasient - brukerrettigheter ( pasient - og brukerrettighetsloven.) Kapittel 1. Alminnelige bestemnelse. Formål

§ 1-1. Rett til lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse og omsorgstjeneste.

Rett til lovens bestemmelser skal bidra til å fremme en tillitsforhold mellom pasient og bruker og helse-og omsorgstjeneste, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og bruker liv, integrering og menneskeverd.

Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon.

§ 3 - 1. Pasientens eller brukerens rett til medvirkning. Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved mellom tilgjengelige og forsvalige tjenesteformer og undersøkelses - og behanslingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkleste evne til å gi og motta informasjon.

Rett til dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasients nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

§ 3 - 2. Pasientens og brukerens rett til informasjon. Rett til pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Rett til pasienten skal også informasjon om mulige risikoer og bivirkninger.

Rett til informasjon skal ikke gis mot pasientens uttryke vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helse hjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov.

Rett til dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten eller brukeren informeres om dette. Det skal samtidig informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient - og brukerombudet og adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter § 7 - 4.

Rett til dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, og utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko, skal pasienten eller brukeren også informeres om hvilke tiltak helse - og omsorgstjenesten vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje igjen.

Rett til dersom skade eller komplikasjonsom nevnte i femte ledd er svært alvorlig, skal pasienten eller brukeren gis tilbud om møte med helse - og omsorgstjenesten så snart som mulig etter hendelsen, og senest ti dager etter hendelse.

Rett til dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette. Brukeren skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter.

§ 3 - 4. Informsjon når pasient eller brukeren er under 18 år.

Rett til er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre som har foreldreansvaret informeres.

Rett til informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren er under 18 år. Pasienten eller brukeren skal orienteres om at informasjonen gis.

§ 3- 6. Rett til vern mot spredning av opplysninger.

Rett til opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvær med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningen skal behandles med varsomhet og respekt for ineteiteten til den oppplysningene gjelder.

Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp.

§ 4- 1. Hovedregel om samtykke.

Rett til helsehjelpe kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnn lag for å gi helsehjelp uten samtykke. Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake.

§ 8 - 5. Pasient - og brukerombudets rett til å få opplysninger.

Rett til offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenesterbfor forvaltningen, skal gis om budet de opplysninger som trengs for å utføre ombudet oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger.

Ytringsfrihet

§ 77. Ytringsfrihet

Rett til bevegelsesfrihet og rett til juridisk ytringsfrihet, Substantiel ytringsfrihet og Moralsk ytringsfrihet.

The Nuremberg code 1947.

§ 1 - 10. The Nuremberg code 1947.

Rett til og frihet.

Bioetica 2005

§ 1 - 28. Bioetica.

Rett til og frihet.