Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 853420

Dato: 21.02.2022

Et klart Nei til forslaget!

Strider mot Kongeriket Norges Grunnlov som sier

§ 93. ... utdrag ... Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 98. Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

§ 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

§ 106. Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Det er til dato ikke påvist at disse vaksine gen-preparater har noen sunn og gunstig effekt, og dermed finnes det heller ingen sunnhetsmessig begrunnelse. Jo flere vaksinerte, jo mer smitte, jo fler innlagte og nå sist en overdødelighet av de vaksinerte (ref. FHI sine egne tall). Finnes det ingen nyttig begrunnelse innen helse, bør det heller ikke finnes hjemmel for koronasertifikat.

Departementet foreslår endringer etter retningslinjer i en EU forslag, men Norge er fremdeles IKKE en del av EU.