Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Vi viser til vedlagte rapport "Kulturhåndverk - avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden", utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. Rapporten er også tilgjengelig på KKDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer

Tradisjonelt håndverk er kunnskap og teknikker knyttet til naturmaterialer og kjennetegnes av håndarbeid, personlig innsikt, opplæring og lang øvelse. Denne typen kompetanse overføres fra generasjon til generasjon og er i liten grad dokumentert. Kunnskapen på området representerer verdifull kulturarv.

Stortinget har pekt på at ansvaret for tradisjonelt håndverk er delt mellom flere departementer og Kultur- og kirkedepartementet er bedt om å ta initiativ til et samarbeid mellom departementene for å styrke feltet. (Jf. Innst. S. nr. 155 (2003-2004)til Kulturpolitikk frem mot 2014, Innst. S. nr. 164 (2003-2004), Innst. S. nr. 227 (2004-2005) til Leve med kulturminner, Innst. S. nr. 230 (2004-2005) til Kultur og næring, Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006).) Kultur- og kirkedepartementet foreslo i St.prp. nr. 1 (2005-2006) å utrede feltet tradisjonelt håndverk nærmere, noe vedlagte utredning er et resultat av. 

I arbeidet med utredningen har følgende departement vært invitert til samarbeid om mandat for utredningen og deltakelse i en referansegruppe: Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 

Utredingen peker på utfordringer og gir anbefalinger når det gjelder:

  • anerkjennelse og synliggjøring av utøvere
  • utdanning og videreføring av kunnskap
  • næringsutvikling
  • samordning og struktur

 

Vi ber om at disse punktene kommenteres med utgangspunkt i høringsinstansenes rolle og kompetanse.

I tillegg ber vi, så langt det er naturlig for høringsinstansene, om innspill til følgende:

  • hvilke områder har behov for strakstiltak for å unngå tap av kompetanse
  • vurdering av balanse mellom vernetiltak og videreutvikling av tradisjoner
  • hvordan fungerer eksisterende statlige bevilgninger til feltet
  • forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeid mellom aktørene

 

Merknader til rapporten må være departementet i hende innen 5. juni 2008. Høringsuttalelsene sendes elektronisk til [email protected].

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på KKDs nettsider.

Med hilsen

 

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Sølvi Helmersen Aalbu
rådgiver

 

Vedlegg: Rapport og mottakerliste

Til toppen