Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Adressater etter vedlagt liste
  

 

Deres ref                          Vår ref  200805055-/KJJ              Dato23.01.2009

Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre helsepersonelloven § 53, slik at Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner når det gjelder offentlig spesialistgodkjenning av helsepersonell, opphører.

Hensikten med forslaget er å sørge for at myndighetsutøvelse på dette feltet tydeliggjøres og legges til offentlige helsemyndigheter, der staten har en overordnet styring av administrativ, økonomisk, samfunnsmessig og helsefaglig art. Dette er også i samsvar med ordningen i de andre nordiske landene.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har besluttet at høringsfrist i denne saken skal settes til 6 uker. Av hensyn til videre arbeid med gjennomgang av ordningen med spesialistgodkjenning og spesialistutdanning av helsepersonell, er det viktig å tilrettelegge for at saken kan vedtas av Stortinget allerede i inneværende stortingsperiode. Departementet ber derfor om at høringsuttalelser sendes innen mandag 9. mars 2009 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til elena.carreno@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 05


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                        Kjetil Jonsbu
                                                                        seniorrådgiver

 

Lenke til brev i pdf-format

Til toppen