Høringsbrev

Iht adresseliste

Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvotedirektivet (2003/87/EF) for å forbedre og utvide EUs kvotesystem


EU-kommisjonen la den 23. januar 2008 frem et forslag til revidert kvotesystem for perioden 2013-2020: COM(2008)16 final ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community”.

Utkast til revidert kvotedirektiv finnes på følgende lenke: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC so as to mprove and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community

Forslaget ligger også ute på Kommisjonens hjemmesider og kan finnes sammen med øvrig bakgrunn på: Emission Trading Scheme (EU ETS) 

Med henblikk på utarbeidelse av norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter innen 30. mai 2008.

Miljøverndepartementet vil samtidig invitere til et uformelt seminar om Kommisjonens forslag til revidert kvotedirektiv fredag 9. mai kl 1300 i møterom 215 i Miljøvern-departementet. Departementet vil presentere Kommisjonens forslag og åpne for innspill fra tilhørerne. Vi kommer tilbake med nærmere program. Påmelding sendes på e-post til Dag Svarstad [dsv@md.dep.no] innen onsdag 7. mai.

Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Svarstad
førstekonsulent

Til toppen