Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Finansdepartementet sender på høring NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen. Utredningen er avgitt til Finansdepartementet av Fordelingsutvalget. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. april 2008, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet
30. april 2009.

Utvalgets utredning kan hentes fra Finansdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10.html?id=558836.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen
24. september 2009. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen
Hans Henrik Scheel e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                     
                                                                         Erik Storm               
                                                                         avdelingsdirektør

Vedlegg

Til toppen