Høringsbrev

Ny havne- og farvannslov er vedtatt, jf. lov av 17. april 2009 nr. 19, og Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til at den nye loven trer i kraft 1. januar 2010.

Vedlagt oversendes høringsnotat med utkast til forskrifter og forskriftsendringer som departementet foreslår skal tre i kraft samtidig med loven.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet og utkast til forskrifter og forskriftsendringer innen 1. oktober 2009.

Dette brevet med vedlegg er også lagt ut på departementets hjemmeside: regjeringen.no/fkd.

Med hilsen


Esben Schlytter
avdelingsdirektør
Ine Grundt
seniorrådgiver