Høringsbrev

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kkd

Kultur- og kirkedepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Eventuelle merknader må være departementet i hende senest 9. oktober 2009.

Med hilsen,

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

 

Lars Øyen
underdirektør