Høringsbrev

Høring – regler om godtgjørelse i finanssektoren


Stortinget vedtok 14. juni 2010 nye regler om godtgjørelse i finanssektoren basert på forslag fra Finansdepartementet i Prop. 117 L (2009-2010). Finansdepartementet har i tråd med dette utarbeidet vedlagte utkast til forskrift.

Internasjonalt har det som følge av den internasjonale finanskrisen vært økt oppmerksomhet om betydningen av at det fastsettes regler for godtgjøring og godtgjøringsstrukturer i finansinstitusjoner og verdipapirforetak for finansiell stabilitet. For stor risikotaking antas å være en viktig årsak til finansiell ustabilitet. Godtgjøring til ledende ansatte har ofte vært strukturert slik at den gir sterke insentiver til høy risiko i foretaket. Det er derfor av betydning at det fastsettes ordninger for godtgjørelse og bonuser som fremmer finansiell stabilitet, og som ikke gir insentiver til kortsiktig profitt og langsiktig høy risiko. På denne bakgrunn har blant annet G-20 og Financial Stability Board (FSB) gått inn for nasjonal regulering av godtgjørelse i foretak i finanssektoren.

EU-kommisjonen vedtok 30. april 2009 to anbefalinger, hhv. om avlønning av ledelsen i børsnoterte selskaper (2009/385/EF) og om avlønningspraksis i finansielle foretak (2009/384/EF). Deler av anbefalingene er lagt inn i et direktiv (“CRD III”) som EU-kommisjonen la fram 13. juli 2009, med endringer i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF. EUs råd utarbeidet 28. oktober 2009 utkast til direktivforslag. Direktivforslaget er for tiden til behandling i Europaparlamentet, og det er forventet at direktivet vil være ferdig behandlet sommeren 2010.

Fristen for å gjennomføre direktivet er (etter direktivforslaget) 31. oktober 2010, og nasjonale regler skal ha virkning fra 1. januar 2011. Direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett.  Finansdepartementet legger til grunn at et vedtatt CRD III-direktiv vil bli tatt inn i EØS avtalen på vanlig måte.

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om godtgjørelse.  Regler om godtgjørelse skal gjelde for alle norske banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og holdingsselskaper i finanskonsern, i tråd med at norske myndigheter generelt legger stor vekt på å ha en finansmarkedsregulering som dekker hele finanssektoren, og som regulerer ulike deler av finansmarkedet på en konsistent og helhetlig måte. Utkastet til forskrift bygger på EU-kommisjonens anbefalinger om godtgjørelsesordninger i finanssektoren 30. april 2009, CEBS retningslinjer om godtgjørelse 20. april 2010, CRD III-direktivet og et utkast til forskrift og rundskriv utarbeidet av Finanstilsynets 2. mars 2010.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 15. september 2010. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                      Erling G. Rikheim
                                                                                      avdelingsdirektør


Vedlegg

 

Orienteringsbrev 31.8.2010