Høringsbrev

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Endringsforslagene gjelder:

En utskifting av uttrykket "rase" i utlendingslovens regler om beskyttelse.

En ny regulering i utlendingsforskriften om adgangen for asylsøkere og andre uten oppholdstillatelse til å delta i frivillig ulønnet arbeid for humanitære organisasjoner mv.

Et forslag til bestemmelse i utlendingsforskriften om at forhåndsvarsel om utvisning kan sendes utlendingen så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken.

En ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at melding til fengselet om utvisning, jf. utlendingsforskriften § 14-5 tredje ledd, skal skje ved oversendelse av vedtak i utvisningssaken.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om forslagene også bør forelegges underordnede organer.

Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt Just- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 8. oktober 2010. Det bes om at eventuelle uttalelser i tillegg sendes per e-post (helst i word-format) til fagdirektør Kenneth A. Baklund på adressen kenneth.baklund@jd.dep.no. Eventuelle spørsmål kan rettes på telefon til:

Kenneth A. Baklund 22 24 71 77
Ragnhild Danielsen 22 24 71 68
Anders Eldor Boye   22 24 71 39

Hele høringsbrevet i pdf-format.