Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format

 

EU-EØS. Energi/elektrisitet. Høring vedrørende Kommisjonsforordning (EU) nr. 774 (2010) om retningslinjer for en kompensasjonsordning mellom systemoperatører for transitt og en felles tilnærming til innmatingstariffer i sentralnettet.

Olje- og energidepartementet har mottatt den vedlagte kommisjonsforordning (EU) nr. 774 (2010) om retningslinjer for en kompensasjonsordning mellom systemoperatører for transitt (ITC – Inter TSO[1] Compensation Mechanism) og en felles tilnærming til innmatingstariffer i sentralnettet. Forordningen ble vedtatt den 2. september i EU og publisert i Official Journal den 3.9.2010.

På vanlig måte mottar Olje- og energidepartementet nye rettsakter fra EFTA-sekretariatet og saken blir forberedt for inkludering i EØS-avtalen.  Forordningen er vedtatt i henhold til den komitologiprosedyre som er nedfelt i forordning om grensekryssende handel med elektrisitet (dvs. EU forordning nr 1228/2003). Norge deltar som observatør i denne komiteen og rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom et eget vedtak i EØS-komiteen.

Den nye forordningen har to deler. Del A omhandler kompensasjons-mekanismen mellom systemoperatører for transitt gjennom sentralnettet. Del B omhandler felles tilnærming til innmatingstariffer i sentralnettet.

Olje- og energidepartementet har, i samarbeid med NVE og Statnett, hatt en tett dialog med Kommisjonen om forordningen fra et tidlig tidspunkt, både skriftlig og gjennom møter. Samlet sett vurderes kommisjonsforordning nr. 774/2010 som en akseptabel kompromissløsning. Statnetts årlige utbetalinger til å kompensere for transitt reduseres sammenliknet med dagens utbetalinger. Store mottakere fra ordningen, for eksempel systemoperatørene i Tyskland og Østerrike, har måttet godta betydelige inntektskutt.

Når det gjelder harmoniserte tariffer, var det opprinnelige intervallet for Norden satt fra 0 til 0,5 EUR/MWh. Fra norsk side ble det spilt inn et nytt intervall fra 0-1,2 EUR/MWH. Kommisjonens opprinnelige forslag ble endret i tråd med dette.

Med henblikk på videre EØS-behandling i EØS-komiteen anmodes det om eventuelle synspunkter på teksten innen 29. oktober 2010. Departementene på høringslisten får saken primært til informasjon. I forhold til disse blir det en egen behandling av saken i spesialutvalget for EØS- energisaker.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                    Henriette Nesheim

                                                                            underdirektør

 


[1] TSO= Transmission System Operator, dvs. systemoperatør for transmisjonsnettverket