Høringer

Høringsbrev

                                                                                  Høringsbrev i pdf-format

 

Alminnelig høring - endring i naturgassforskriften - nye forbrukervernregler

Vedlagt oversendes til uttalelse departementets høringsnotat av d.d.

I høringsnotatet foreslås det endring i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

Bakgrunnen for forslaget til endring i naturgassforskriften er behovet for nye forbrukervernregler for kunder i nedstrømsmarkedet for naturgass.

Høringsfristen er 31. januar 2011.

Høringsdokumentet er også lagt ut på departementets hjemmeside. Høringsinstansene bes om å vurdere videresendelse av høringsdokumentet til andre som kan være interessert i å uttale seg til høringsforslaget. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.


Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                       Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                       avdelingsdirektør