Høringsbrev

Høring av lovforslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra en arbeidsgruppe med deltakere fra Norges Bank og Finanstilsynet med lovforslag til gjennomføring i norsk rett av direktiv 2009/44/EF. Direktivet gjør endringer i direktiv 1998/26/EF om endelig oppgjør i betalingssystemer og i oppgjørssystemer for verdipapirer og i direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse, med hensyn til sammenkoblede system (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims).

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende organer, og for eventuelle berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Direktivet er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Norsk:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/prop-8-s-20102011/10.html?id=622116

Engelsk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0037:0043:EN:PDF

 
Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 1. mars 2011. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til jcw@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                             Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                             underdirektør


Vedlegg