Høringsbrev

Høring - styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.


Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922. Høringsfristen er 30. september 2011. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. epost til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Toril K. Høyland
avdelingsdirektør

Magnus Hauge Greaker
lovrådgiver

Til toppen