Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – Utredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2)

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring NOU 2011:2, ”Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall”, den såkalte Stranden-utvalgets utredning.

Norge har i dag om lag 16 tonn brukt brensel generert over snart 60 år fra Institutt for energiteknikk (IFE) sine forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Dette er avfall som etter konsesjonsbetingelsene ikke kan sendes til det kombinerte lager og deponi for lav- og middelsaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen. Av dette er om lag 12 tonn ustabilt brukt brensel, som må opparbeides for å gå over i stabil form før det kan mellomlagres og deponeres (sluttlagres). Avfallet er i dag lagret i Halden og på Kjeller. Brukt brensel fra de norske forskningsreaktorene må avkjøles og mellomlagres i 40-60 år før det kan deponeres. Mellomlagring skjer under kontinuerlig oppfølging og tilsyn. I følge IFE er det kapasitet ved dagens lagre minst frem til 2018. 

Stranden-utvalget ble nedsatt av regjeringen i januar 2009 for å utrede tekniske løsninger og alternative steder for lokalisering av et nytt mellomlager for brukt brensel og annet langlivet radioaktivt avfall. Utvalget overrakte sin rapport til Nærings- og handelsdepartementet 10. februar 2011. Teknisk utvalgs utredning (2010)  om spesialbehandling av ustabilt brukt brensel har inngått som underlag for utvalgets arbeid.

Stranden-utvalgets utredning følger vedlagt. Høringsbrevet, Stranden-utvalgets utredning og Teknisk utvalgs rapport er alle tilgjengelig på www.regjeringen.no/nhd, under ”Høringer”. Vi viser i denne sammenheng også til Nærings- og handelsdepartementets nettsider med informasjon om departementets arbeid med nukleære saker: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/kampanjer/kjernefysiske-forskningsreaktorer-og-avf.html?id=628807.

Departementet ber med dette om høringsinstansenes kommentarer til utvalgets utredning og Teknisk utvalgs rapport innen fredag 30. september 2011. Det bes om at høringsinnspill sendes til [email protected], i tillegg til i ordinær postgang.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrev og utredning for underliggende organer, organisasjoner og foreninger på eget område som anses som aktuelle, men som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.
 

Med hilsen


Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
ekspedisjonssjef


Bjørn Tore Kjellemo
avdelingsdirektør

Til toppen