Høringsbrev

Høringsbrev – forslag til midlertidig endring i pengespilloven – gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

1. Innledning

Vedlagt følger forslag om midlertidig endring i lov 103/1992  om pengespill m.v. (pengespilloven).

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS (NT). Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Etter pengespilloven § 10 første ledd, annet punktum, skal overskuddet fra Norsk Tippings spill fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet NIF. Det foreslås at det vedtas en lovendring som gir et midlertidig unntak fra denne fordelingsnøkkelen for en enkelttreknings vedkommende i løpet av 2012.

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 6. oktober 2011. Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no

 

2. Bakgrunn for forslaget

NIF fyller i 2011 150 år. NIF er en viktig aktør i sivilsamfunnet og er den største frivillige organisasjonen i Norge med mer enn 2 mill. medlemskap. NIF er i tillegg representert i alle landets kommuner og bedriver en aktivitet som engasjerer svært mange barn og ungdommer. De senere år har det vært et økende fokus på frafall fra idretten blant ungdom. Regjeringen ved Kulturdepartementet ønsker i anledning jubileet å gi en gave som skal bidra til å videreføre og styrke NIFs satsing på ungdom, og ønsker derfor å gi NIF halvparten av overskuddet fra en særskilt lottotrekning. NIF har i de siste 50 år hatt et nært samarbeid med Norsk Tipping AS, og det er derfor naturlig og ønskelig at det er nettopp en av Norsk Tippings trekninger som er utgangspunktet for gaven.

3. Nærmere om forslaget

Departementets forslag innebærer at det kan avholdes en lottotrekning i 2012 hvor overskuddet i særlig grad tildeles NIF. Det er i lovforslaget lagt opp til at overskuddet fra den aktuelle lottotrekningen fordeles slik at 50 % går til fordeling etter den alminnelige tippenøkkelen og 50 % utgjør gaven til NIF. Gaven skal gå uavkortet til NIFs ungdomsarbeid.

Det legges opp til at trekningen avholdes lørdag 7. januar 2012, og at trekningen knyttes opp til Idrettsgallaen som finner sted samme dag. Den aktuelle spilleomgangen vil gjennomføres etter særskilt dialog mellom Norsk Tipping AS og NIF.

4. Administrative og økonomiske konsekvenser

Norsk Tipping AS omsetter for ca. 70 mill. kroner i en ordinær lottoomgang. Etter fradrag for gevinster og andre kostnader gjenstår normalt ca. 25 mill. kroner til fordeling etter tippenøkkelen. Dette innebærer at overskuddet fra en normal lottoomgang fordeles med ca. 11 mill. kroner til idrett (45,5 %), ca. 9 mill. kroner til kultur (36,5 %) og ca. 4,5 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 %).

Departementet foreslår at overskuddet i den aktuelle lotto-omgangen fordeles slik at 50 % av overskuddet tilfaller NIF i gave, mens 50 % fordeles etter den ordinære tippenøkkelen. Beregnet med utgangspunkt i en lotto-omgang med normal omsetning, vil dette gi ca. 18 mill. kroner til idrettsformål (50 % av 25 mill. kroner + 45,5 % av 12.5 mill. kroner), 4,5 mill. kroner til kultur (36,5 % av 12,5 mill. kroner) og ca. 1.5 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 % av 12,5 mill. kroner).

Det er imidlertid ventet at omsetningen i den aktuelle spilleomgangen vil bli høyere enn normalomsetningen. Hvor stor omsetningen vil bli, vil først bli klart når trekningen er avholdt. Dersom omsetningen i den aktuelle lotto-omgangen øker opp mot 90 mill. kroner vil idretten kunne motta totalt ca. 25 mill. kroner, dersom halvparten fordeles direkte til idretten som en 150-årsgave. Sammenlignet med en ordinær lottoomgang vil gaven dermed kunne utgjøre ca. 14 mill. kroner. Dette er nærmere illustrert i tabellene nedenfor. Det understrekes at tallene for omsetning og overskudd er anslag. 

1. Overskuddsfordeling i en ordinær lottoomgang (ca. 70 mill. kroner i omsetning):

Overskudd etter fradrag for gevinster og kostnader: ca. 25 mill. kroner
Fordeling av overskuddet:

Ordinær tippenøkkelfordeling
Idretten 45,5 % 11,3 mill. kroner
Kultur 36,5 % 9,2 mill. kroner 
Frivillige org 18 % 4,5 mill. kroner
Totalt  25 mill. kroner

2. Overskuddsfordeling ihht. lovendringsforslaget ved økt omsetning opp mot 90 mill. kroner og 50 % av overskuddet direkte til NIF:

Overskudd etter fradrag for gevinster og kostnader: ca. 35 mill. kroner .
Fordeling av overskuddet (med 50 % direkte til NIF):

NIFgave 50 %

50 % etter tippenøkkelen

Totalt

Idretten

17,5 mill. kroner

8,0 mill. kroner

25,5 mill. kroner

Kultur

6,3 mill. kroner

6,3 mill. kroner

Frivillige organisasjoner

3,2 mill. kroner

3,2 mill. kroner

Totalt 

17,5 mill. kroner  

17,5 mill. kroner

35,0 mill. kroner


   
Lovendringsforslaget har ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for staten.

 

Med hilsen


Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Eivind Tesaker
avdelingsdirektør

 

3 vedlegg