Høringsbrev

Høring av arbeidsgrupperapport om gjennomgang av råfiskloven
Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av råfiskloven – Drøfting av minstepris og forslag til ny lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser”, på høring.

Rapporten i sin helhet finnes på følgende nettside (i pdf-format):

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/aktuelt/nyheter/2011/rapport-om-rafiskloven-overlevert-til-fk.html?id=661749

Høringsfrist er torsdag 2. mars 2012.

Bakgrunn for rapporten

Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) trådte i kraft 1. januar 1952. Loven innebar at den midlertidige ordningen som hadde vært i kraft siden 1938, etter visse justeringer, ble gjort permanent. Etter råfiskloven skal all fisk som omsettes i første hånd, omsettes gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag. I dag er det seks fiskesalgslag som forvalter omsetningsretten i medhold av loven. Eneretten omfatter rett til å bestemme hvordan omsetningen skal foregå, herunder fastsettelse av minstepriser, oppgjørsregler og salgsvilkår som er bindende både for kjøper og selger av fisk i første hånd. Salgslagene kan også på nærmere vilkår regulere fisket og dirigere fangster.

Formålet med loven var opprinnelig å sikre fiskerne gode og stabile priser for fisken, men salgslagssystemet har senere utviklet seg betydelig. Systemet bidrar i dag til klare og forutsigbare oppgjørsbetingelser for alle som handler med fisk i første hånd, og er en sentral kilde for forvaltningen til informasjon om fangstaktivitet. Ordningen har avgjørende betydning for kvotekontroll, sporing og kartlegging.

Det har imidlertid blitt stilt spørsmål ved enkelte sider av salgslagssystemet. Dette gjelder særlig spørsmålet om ordningens legitimitet knyttet til at loven gir de fiskereide salgslagene rett til ensidig å fastsette minstepriser, som er bindende både for selger og kjøper av fisk i første hånd.

Salgslagene og fiskekjøpernes organisasjoner ble i 2005 enige om å opprette en prøveordning med privat meklingsinstans ved uenighet om minsteprisen, under forutsetning av at fiskesalgslagene beholdt retten til å ensidig fastsette endelig minstepris. Prøveordningen varte i to år, i 2007 og 2008, og til sammen ble det gjennomført åtte meklinger.

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet foretok Kontali Analyse AS i 2009 en evaluering av prøveordningen. Evalueringsrapporten er vedlagt arbeidsgruppens rapport.

Regjeringen har i Meld. St. 8 (2009-2010) Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2007 og 2008 orientert Stortinget om at departementet ville vurdere hvordan evalueringen skal følges opp. Næringskomiteen uttalte i den forbindelse at de imøteser tilbakemelding til Stortinget om dette.

Fiskeri- og kystdepartementet besluttet på denne bakgrunn å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe for å gjennomgå

  • Erfaringene fra prøveordningen med meklingsinstans ved uenighet om fastsettelse av minstepris på omsetning av fisk i første hånd, og den evalueringen som er gjort av prøveordningen, og eventuelt foreslå tiltak.
  • Oppdatering av råfiskloven i forhold til utviklingen av salgslagssystemet etter at loven ble vedtatt i 1951.

Rapporten fra arbeidsgruppen ble overlevert departementet 26. oktober 2011. 

Forslagene i rapporten

Arbeidsgruppen foreslår å erstatte dagens lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) med en ny moderne lov som er harmonisert med havressursloven og deltakerloven: Lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser (fiskesalgslagsloven).

Arbeidsgruppen mener at det fortsatt som hovedregel skal fastsettes en minstepris. Formålet med minstepris skal være å oppnå en rimelig fordeling av inntekt fra markedet mellom fisker og industri. En samlet arbeidsgruppe foreslår at minstepris skal bestemmes etter forhandlinger mellom fiskesalgslaget og øvrige parter, dvs. kjøperorganisasjonene.

Dersom partene ikke oppnår enighet under forhandlingen, foreslår medlemmene følgende:

  • Fire medlemmer, representantene fra FHL, representanten fra NSL og arbeidsgruppens leder, går inn for en ordning hvor minsteprisen fastsettes av en uavhengig tredjeperson (oppmann).
  • Tre medlemmer, representantene fra Norges Fiskarlag og representanten fra Norges Kystfiskarlag, går inn for en meklingsordning. Men, dersom meklingen ikke fører frem kan salgslaget selv bestemme minstepris.
  • En representant, fra LO, foreslår at man nytter en meklingsnemnd hvor resultatet av meklingen skal være bindende for partene.

Et mindretall, representantene fra FHL og NSL, ønsker også at øvrige salgsvilkår, herunder omsetningsform, skal bestemmes av partene i fellesskap og av oppmannen ved uenighet. Disse ønsker også at beslutninger om regulering og dirigering skal kunne forelegges oppmannen for lovlighetskontroll.

Vi vil særlig be høringsinstansene vurdere hvilke av de tre alternativene som er mest egnet som fremtidig løsningsmekanisme ved uenighet om minsteprisfastsettelsen.


Med hilsen

Geir Evensen
avdelingsdirektør

Kjersti Pauline Vartdal
seniorrådgiver