Høringsbrev

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til endringer i produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4, på alminnelig høring.

Den delen av produktspesifikasjonen som omhandler digitalt planregister ble første gang fastsatt 6.11.2009, og senere endret 1.3.2011. De endringer som nå foreslås har sammenheng med behovet for å samordne datamodellen for digitalt planregister med GeoIntegrasjons-standarden, jf. http://www.geointegrasjon.no/.

Våren 2011 nedsatt Miljøverndepartementet og GeoIntegrasjonsprosjektet en felles ekspertgruppe som skulle bistå i arbeidet med å harmonisere planregistermodellen og GeoIntegrasjons-standarden. Gruppen bestod av følgende personer:

  • Endre Leivestad, Bergen kommune
  • Hans Fredrik Berg, Arkivverket
  • Ragnar Sturtzel, EDB ErgoGroup ASA
  • Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer AS 

Senioringeniør Endre Leivestad i Bergen kommune har siden 2009 ledet arbeidet med å fremstille en helhetlig konseptuell datamodell for digitalt planregister på vegne av Miljøverndepartement og det er også han som har utarbeidet det vedlagte forslaget til justeringer i datamodellen.

Bestemmelser om kommunalt planregister er gitt i kart- og planforskriften kapittel 4. Det fremgår av § 12 siste ledd at digitalt planregister skal oppfylle kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

Eventuelle henvendelser om datamodellen kan rettes til Endre Leivestad,
tlf. 55 56 66 00, e-post: endre.leivestad@bergen.kommune.no.

Gjeldende produktspesifikasjon for kommunalt planregister ligger på departementets hjemmeside.

Høringsvar sendes:

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo
E-post: postmottak@md.dep.no

Fristen for høringssvar er 15. desember 2011.

Med hilsen


Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

 

Til toppen