Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - Økt bruk av konfliktråd

Justisdepartementet sender med dette på høring en rapport om «Økt bruk av konfliktråd» Rapporten er utarbeidet av en ekstern arbeidsgruppe, nedsatt av Justisdepartementet 11.08.10. Arbeidsgruppen har vurdert rettslige og praktiske tiltak for mer bruk av gjenopprettende prosess.

Rapporten ble overlevert til departementet 30.09.11. Arbeidsgruppen foreslår blant annet:

• En ny alternativ straffereaksjon for barn under 18 år, kalt ungdomsoppfølging. Reaksjonen foreslås regulert i straffeprosessloven § 71 a nytt annet ledd og skal anvendes ved mindre alvorlige lovbrudd enn den nye ungdomsstraffen som Stortinget har vedtatt (Prop.135 L (2010-2011)).

• Overføring til konfliktråd skal være en foretrukket reaksjon for påtalemyndigheten for barn mellom 15 og 18 år.

• Begrepet restorative justice oversettes til norsk – gjenopprettende prosess.

• Unntak fra prinsippet om personlig deltakelse i møter i konfliktrådet. Det foreslås å gjøre unntak for fornærmede i særlige tilfeller og at denne da kan utpeke en representant som møter i sitt sted. Videre foreslår arbeidsgruppen at foretak kan utpeke en person til å møte på dets vegne. Det åpnes også for at barn under 18 år kan gjennomføre megling i konfliktråd ved offerløs kriminalitet, for eksempel i trafikksaker, ved brudd på bestemmelser som verner om ro og orden etc.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen. Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1923

Høringsfristen er 19.03.12. Departementet vil ta stilling til oppfølging av arbeidet etter høringsrunden.

Utredningen og en liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eventuelt elektronisk til postmottak@jd.dep.no .

Med hilsen

Karen Alette Melander ekspedisjonssjef
                                                               Heid Iren Haugerud
                                                               seniorrådgiver 

                                                                 

Til toppen