Høringsbrev

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesakdelen) på høring. Endringen gjelder unntak fra tilgjengelighetskrav for studentboliger.

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesakdelen) på høring. Endringen gjelder unntak fra tilgjengelighetskrav for studentboliger.

Høringsfrist er 1. mars 2012

Departementet mener det er behov for å justere og lempe enkelte av kravene til tilgjengelighet for studentboliger. Utgangspunktet for høringen er erfaringer med ny bygningslovgiving som trådte i kraft 1. juli 2010. Hensikten med forslaget er å bidra til at det bygges et tilstrekkelig antall egnede studentboliger.

Forslag til unntak fra byggtekniske krav til tilgjengelighet:

  • omfatter 80 prosent av bofellesskap for to personer, hybel- par- og familieleiligheter jf. Husbankens veileder 2011, HB 8.C.6.
  • begrenses til boenheter som oppføres av a) studentsamskipnader og b) studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger.
  • omfatter ikke fellesarealer og bofellesskap for tre eller flere personer.

Endringen foreslås med ikrafttredelse 1. april 2012. Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslaget.

Høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på departementets nettsted www.regjeringen.no/krd.

Departementet ber om at uttalelser til forslagene til forskriftsendringer sendes elektronisk som word-filer til departementet: [email protected]

Spørsmål kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet, tlf 22 24 71 01.

 


Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Margrete Skogseid
avdelingsdirektør