Høringsbrev

Høring -  forslag til nytt regelverk for kassasystemer 

 

Finansdepartementet sender på høring Skattedirektoratets utredning ”Nytt regelverk for kassasystemer”.

I utredningen foreslår direktoratet at nytt regelverk bare skal tillate bruk av kassasystemer med nærmere angitte funksjoner. Forslaget medfører at leverandører av kassasystemer må oppgradere dagens systemer og avgi en produkterklæring til skattekontoret som viser at funksjonskravene er oppfylt. Bokføringspliktige brukerne må anskaffe nytt eller oppgradere eksisterende kassasystem med produkterklæring fra leverandøren, og melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystem de har. Brudd på pliktene foreslås sanksjonert med overtredelsesgebyr. Nye regler foreslås plassert i bokføringsloven med tilhørende forskrift og ny lov om kassasystemer med tilhørende forskrift. SKD forslår at ikrafttredelsestidspunktet settes slik at leverandørene av kassasystemene og de bokføringspliktige brukerne gis tid til å innrette seg etter de nye reglene. SKD foreslår derfor at de nye reglene først skal trer i kraft 1. juli 2014. 

Skattedirektoratets utredning følger vedlagt, og er også lagt ut på nett. På nett ligger også en samfunnsøkonomisk analyse fra Steria AS, som det er vist til i utredningen.
Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1833

Bokføringsstandardstyret viser i sin delrapport III til at NARF og NHO har tatt til orde for at kassaruller bør omdefineres fra primærdokumentasjon med 10 års oppbevaringstid, til sekundærdokumentasjon med 3,5 års oppbevaringstid. Bokføringsstandardstyret viser på prinsipielt grunnlag til at kassaruller etter sin art uten tvil må anses for primærdokumentasjon. Kassarullene viser de enkelte registrerte salg, og utgjør den opprinnelige dokumentasjonen for salget. Bokføringsstandardstyret mener på den bakgrunn at en omklassifisering vil virke kunstig, men viser til at det istedenfor eventuelt kan vurderes et unntak fra kravet til 10 års oppbevaring.

Spørsmålet om oppbevaringstid etter bokføringsloven § 13 har vært på høring, og er for tiden til vurdering i Finansdepartementet. Bokføringsstandardstyret har imidlertid vist til at det særlige spørsmålet om oppbevaringstid for kassastrimler bør ses i sammenheng med vurderingen av en godkjennelsesordning for kassasystemer. SKD foreslår i utredningen å erstatte krav til kassastrimler med krav om elektronisk (kassa-) journal. Finansdepartementet ber på denne bakgrunn om høringsinstansenes eventuelle særskilte synspunkter på forslaget til elektronisk kassajournal, herunder spørsmål om lagrings-/oppbevaringstid.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjon mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 15. mai 2012. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Hilde Slupphaug
                                                                 seniorskattejurist


Vedlegg