Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Det foreslås et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet. 

Forslaget går i hovedsak ut på følgende:

• Bestemmelser som gir en noe større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i  regionale sikkerhetsavdelinger.
• Hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak.

Bakgrunn

En liten gruppe pasienter med alvorlig psykisk sykdom anses særlig farlige ved at det er stor risiko for at de vil foreta alvorlige voldelige handlinger mot andre personer. Denne gruppen pasienter er ikke en homogen gruppe. Hvilke risikofaktorer som gjør pasientene farlige henger ikke nødvendigvis sammen med hva slags diagnose ved-kommende har, men kan også knytte seg til en rekke andre forhold av individuell, demografisk eller kontekstuell karakter.

Denne pasientgruppen utredes og behandles i dag ved landets tre regionale sikkerhets-avdelinger (RSA) som er høyt bemannet av særlig kvalifisert helsepersonell som kan ta seg av pasienter med alvorlig voldsrisiko.

Fagmiljøet ved landets RSA har ved flere henvendelser overfor sentrale helsemyndig-heter påpekt at det er vanskelig å ivareta forsvarlig sikkerhet for pasientene, personell og samfunnet på grunn av blant annet for snever adgang i loven til å undersøke om pasienter bringer med seg farlige gjenstander som kniver, barberblad, skytevåpen og rusmidler inn i avdelingen. Slike gjenstander har faktisk blitt innført, og det har forekommet flere alvorlige hendelser. Dagens lovgivning gir heller ingen adgang til å visitere besøkende eller gjennomføre vandelskontroll av personell. Dette utgjør en risiko som kan medføre stor fare for pasienter, personell og ved rømning; samfunnet for øvrig.

Justeringer i regelverket ble etterlyst før 22. juli 2011. Saken mot terrorsiktede har imidlertid aktualisert arbeidet med denne type lovendringer. En eventuell dom på tvungent psykisk helsevern skal etter loven gjennomføres i helseinstitusjon. Loven stiller krav om at overføringen til det tvungne psykiske helsevernet må skje ”umiddelbart” ved rettskraftig dom.

Menneskerettighetene stiller krav om at myndighetene ved nasjonal lov¬givning sørger for å beskytte retten for enhver til livet, jf. EMK artikkel 2. I visse situasjoner medfører dette en positiv plikt for myndighetene til å treffe forebyggende tiltak for å beskytte personer som står i fare for å miste livet på grunn av andres kriminelle handlinger.

Etter departementets vurdering gir dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad virke-midler som kan redusere risikoen for alvorlige voldshandlinger og rømning ved de regionale sikkerhetsavdelingene. Lovendringene som foreslås skal sørge for nødvendig og tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikker-hets¬avdelinger, og skal også ivareta samfunnsvernet.

Selv om de foreslåtte lovendringene er generelle og har vært etterlyst før 22. juli, kan det ikke utelukkes at det er et behov i befolkningen for trygghet for at en eventuell dom på tvungent psykisk helsevern mot siktede gjennomføres på en tilfredsstillende sikker måte. Stortinget bør derfor gis en mulighet til å vedta nødvendige lovendringer før sommeren, slik at eventuelle vedtatte endringer kan tre i kraft innen rettskraftig dom mot siktede faller. Dette innebærer imidlertid at tiden for høring av forslagene må kortes betydelig ned.

Departementet ser ulempene med en kort høringsfrist, men er likevel kommet til at hensynet til sikkerheten og befolkningens behov for trygghet må veie tyngre. Helse- og omsorgsministeren har derfor besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og settes til tre -3- uker.

Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: [email protected] innen 22. mars 2012.

Merknader kan også sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904


Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                             Tjaarke Hopen
                                                                             fagdirektør

Til toppen