Høring - endringer i lov om folkebibliotek

Kulturdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek på høring.

Kulturdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek på høring.

Forslaget er i hovedsak en oppfølging av St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen), som ble lagt frem i 2009.

Høringsdokumentene er også lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte står også fritt til å uttale seg om forslaget til lovendring.

Vi ber om at høringssvarene blir sendt elektronisk til følgende e-postadresse: postmottak@kud.dep.no.

Høringsfrist er 8. juni 2012.


Med hilsen


Roy Petter Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                   Christine Hamnen
                                                                                   avdelingsdirektør