Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform


1 Innledning
EU-kommisjonen fremmet 8. februar 2012 et forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform European Foundation, forkortet «FE».

Forslaget til en forordning om en ny europeisk stiftelsesform – KOM 2012 (35) – sendes med dette på alminnelig høring. Forslaget kan lastes ned på Europa-kommisjonens nettside, hvor det også finnes ytterligere informasjon om forslaget: http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

I høringen ønsker Justisdepartementet å få belyst konsekvensene av å gjennomføre forslaget i norsk rett, slik det lyder i dag. Høringssvaret bes sendes elektronisk til [email protected], eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om svar innen 25. juli 2012.

2 Kort om forslaget
Det foreslås å opprette en ny europeisk stiftelsesform – European Foundation («FE-stiftelse»). Stiftelsesformen skal være et alternativ til nasjonale stiftelser, og status som FE-stiftelse skal være frivillig. Det er bare stiftelser som har allmennyttige formål, som kan bruke denne stiftelsesformen, jf. artikkel 5 og opplistingen der over mulige formål.

Etter forslaget kan en FE-stiftelse dannes ved nyetablering, ved omdanning av en nasjonal stiftelse eller ved en fusjon mellom nasjonale stiftelser, jf. artikkel 12. 

Det foreslås videre at en FE-stiftelse må registreres i et medlemsland, jf. artikkel 21. Hvert medlemsland skal derfor ha et register som registrerer slike stiftelser, jf. artikkel 22. Ved registreringen oppnår FE-stiftelsen status som juridisk person i alle medlemslandene, jf. artikkel 9.

Etter forslaget må en FE-stiftelse på tidspunktet for registrering ha virksomhet i minst to medlemsland eller ha fastsatt i vedtektene at stiftelsen skal starte opp virksomhet i minst to medlemsland, jf. artikkel 6. En slik stiftelse skal videre ha sitt registrerte hovedkontor og hovedsete i et EU-land, jf. artikkel 35.

FE-stiftelser skal etter forslaget ha eiendeler som minst tilsvarer 25 000,- euro, jf. artikkel 7. Stiftelsens ansvar er begrenset til stiftelsens eiendeler, jf. artikkel 8.

FE-stiftelser skal reguleres av den foreslåtte forordningen og av stiftelsens egne vedtekter, jf. artikkel 3.

I forordningsforslaget er det fastsatt minimumskrav til FE-stiftelsers vedtekter, jf. artikkel 19. Vedtektene kan på nærmere angitte vilkår endres av stiftelsens styre, jf. artikkel 20.

FE-stiftelser skal etter forslaget forvaltes av et styre, jf. artikkel 27. Styret kan utnevne én eller flere administrerende direktører, jf. artikkel 30. I FE-stiftelsens vedtekter kan det bestemmes at det skal oppnevnes et tilsynsorgan eller annet organ, jf. artikkel 31. Forordningsforslaget har også regler om ansattes medinnflytelse, jf. artikkel 38.

Forslaget inneholder forbud mot at stifteren, nærstående av stifteren og ellers personer med interessefellesskap med stifteren utgjør flertallet av styremedlemmene, jf. artikkel 32. Det foreslås også et forbud mot utdelinger til stifteren, medlemmer av styret mv., administrerende direktør, revisor eller nærstående til disse, med mindre det er betaling for verv eller arbeid utført for stiftelsen, jf. artikkel 32.

Hver medlemsstat skal ha en tilsynsmyndighet som fører tilsyn med FE-stiftelser registrert i medlemsstaten, jf. artikkel 45. Denne tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at styret i stiftelsen opptrer i samsvar med stiftelsens vedtekter, forordningen og eventuell nasjonal rett, jf. artikkel 46.

Forordningsforslaget har også minstekrav til hvilke reaksjonsmuligheter denne tilsynsmyndigheten skal ha ved for eksempel styrets brudd på vedtektene, forordningen eller nasjonal rett. Det er blant annet inntatt bestemmelser om granskning, advarsler til styret, instrukser til styret, avsetting av styremedlem og beslutning om avvikling av en stiftelse, jf. artikkel 46.

Det forslås videre bestemmelser om den skattemessige behandlingen av en FE-stiftelse, jf. artikkel 49.

Med hilsen


Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Liv Johanne Myrvang Ro
                                                             førstekonsulent

Til toppen