Høringsbrev

Fornyings-, og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette vedlagte høringsnotat med forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger på høring. Dokumentene kan også lastes ned på departementets hjemmeside. Konsekvensvurderinger og andre vedlegg vil bare være tilgjengelig elektronisk. 

Forskriften er hjemlet i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) §§ 2, 11 og 16.
Forskriften retter seg mot all virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor, men vil i denne omgang gjelde nettjenester, inkludert webløsninger og automater (selvbetjeningsløsninger) med IKT-baserte grensesnitt. 

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil enkelte sektorer der det finnes eget regelverk for tilgjengelighet eller universell utforming, ikke omfattes av forslaget. For eksempel vil IKT-løsninger i bygninger reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Fjernsynsmedier, film og nett-TV reguleres også av annen lovgivning *. Selv om det foreligger eget regelverk om universell utforming på samferdselsområdet vil automater dekkes av foreliggende forskrift så lenge automater ikke er omfattet av samferdselssektorens regelverk.

Forskriften forventes å ville ha en positiv samfunnsøkonomisk effekt. Kostnadene må veies opp mot økt tilgjengelighet for store grupper og den økte samfunnsdeltakelsen dette vil innebære på mange områder. Det må forventes at det vil være store grupper som vil ha nytte av mer tilgjengelige nettjenester, webløsninger og automater. Av hensyn til den raske teknologiutviklingen på IKT-området vil det antagelig være nødvendig med forholdsvis hyppige revisjoner av forskriften, i tillegg til at det vil kunne blir aktuelt å utvide forskriftens virkeområde.

Departementet ber spesielt om tilbakemelding på virkeområde og definisjoner. Vi ønsker også tilbakemelding på de foreslåtte standardene og hvorvidt de er dekkende, eller om det eventuelt er andre standarder vi burde ha foreslått, i stedet for eller i tillegg. Vi ønsker også evt. tilbakemeldinger på hvilke forhold forskriftsutkastet berører som vil kreve en nærmere omtale og utdypende drøfting i veiledende følgedokumentasjon. Slik dokumentasjon vil bli utviklet på et senere tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at WCAG 2.0, som det refereres til i høringsnotatet, nylig har fått status som internasjonal standard. Standarden har fått betegnelsen ISO/IEC 40500:2012, jf. pressemelding fra W3C (World Wide Web Consortium) av 15.10.2012.

Forslag til forskrifter må regnes som tekniske regler og vil bli sendt ESA (EFTA Surveillance Authority) for godkjenning (notifikasjon), jf. EØS-høringsloven (Lov 17.12.2004 nr 101, § 4). Formålet med dette er å sikre at forslaget ikke vil introdusere tekniske handelshindringer innenfor EU/EØS-området.

Utkast til høringsnotat med forslag til forskrifter er vedlagt.
Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 5. februar 2013.
Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til postmottak@fad.dep.no. Alle uttalelser vil bli løpende lagt ut på regjeringen.no. 

Konsekvensvurderinger og annen bakgrunnsinformasjon vil også være å finne på vår wiki: http://universellutforming.difi.no/. Når det gjelder tilgang til framlagte standarder, vil disse bli gjort tilgjengelig i elektronisk form. Informasjon om tilgang blir lagt ut på ovennevnte wiki.

Kontaktpersoner i departementet er Tone Smith-Meyer (tone.smith-meyer@fad.dep.no, tel.: 22 24 49 95) og Mette Bredengen (mette.bredengen@fad.dep.no, tel.: 22 24 44 71).


Med hilsen

 

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Mette Bredengen
seniorrådgiver


 

Rettelse:
Ved en inkurie har det sneket seg inn en feil i tredje avsnitt i høringsbrevet når det gjelder virkeområdet for forskriften. Forskriften vil i utgangspunktet omfatte nettaviser. I det opprinnelige høringsbrevet stor det: "Fjernsynsmedier, film, nett-TV og nettaviser reguleres også av annen lovgivning." Dette har blitt rettet til "Fjernsynsmedier, film og nett-TV reguleres også av annen lovgivning."