Høringsbrev

Høringsbrev i PDF

Vedlegg - kart over TFO området

Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de modne deler av norsk kontinentalsokkel.

TFO-konsesjonsrunder starter med at regjeringen foretar en årlig vurdering om utvidelse av TFO-området. Områdene kan utvides innenfor de rammer som ligger i forvaltningsplanene for det aktuelle havområdet, men ikke innskrenkes. Et mulig unntakstilfelle fra regelen er hvis det har tilkommet ny, vesentlig informasjon, som er relevant for beslutningen i forvaltningsplanen om hvor det kan være petroleumsaktivitet, etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. Dette vil neppe skje i praksis da kunnskap om petroleumsvirksomheten og havmiljøet er svært godt kjent. Eventuelt nytt areal blir inkludert i utlysningen i kommende TFO-runde.

I Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten varslet regjeringen at den vil:

  •  Gjennomføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel for å bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon.
  • Innenfor rammene av forvaltningsplanene, legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn for hvilke områder som inngår i TFO-området.
  • Innføre offentlig høring ved TFO-runder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

Det foreslås å utvide TFO-området i Norskehavet med blokkene 6706/11 og 12, 6707/10 og 11 og 6606/2 og 3.

Vennligst se vedlagte kart over eksisterende TFO-området, samt Olje- og energidepartementet sitt forslag til utvidelse av gjeldende TFO-område.

Kommentarer til TFO-området og forslaget til utvidelse av gjeldende område bes være Olje- og energidepartementet i hende innen onsdag 19. desember 2012. I områder med forvaltningsplan bes det kun om eventuell ny, vesentlig informasjon, som har tilkommet etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt og er relevant for beslutningen i forvaltningsplanen knyttet til petroleumsaktivitet.

Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2013.

 

Med hilsen

Espen Myhra (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bjørnar Gilje

                                                                                          seniorrådgiver