Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201204292-/LTH

08.11.2012

 

Høring – forslag til endringer i bioteknologiloven - straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

 Det har vært reist en del spørsmål knyttet til forståelsen av bioteknologilovens straffebestemmelse, særlig medvirkningsansvaret. Helse- og omsorgsdepartementet er i en prosess med å evaluere dagens bioteknologilov (se nærmere om dette i høringsnotatet), og i den forbindelse har det blant annet vært naturlig å se nærmere på rekkevidden av bioteknologilovens straffebestemmelse.

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: [email protected] innen 8. januar 2013.

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adresseliste.

 

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Med vennlig hilsen

 

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Linn Tordal Halvorsen

                                                                                          seniorrådgiver