Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – forslag til endringer i kreftregisterforskriften

Screening er et begrep som i helsesammenheng brukes om undersøkelser av befolkningsgrupper for å finne en spesiell sykdom. Det innebærer at også friske personer undersøkes, og de fleste prøvene gir normale funn (negative funn). I Norge er det etablert screeningprogrammer for brystkreft (Mammografiprogrammet) og livmorhalskreft (Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft). I til­legg er det i 2012 startet opp et fireårig pilotprosjekt med screening for kreft i tykktarm og ende­tarm. Programmene er folkehelsetiltak for å redusere sykelighet og dødelighet og er en viktig del av det totale helsetilbudet. Ansvaret for drift av programmene er lagt til Kreftregisteret.

Forslag til endringer i kreftregisterforskriften har tidligere vært på høring (desember 2011- mars 2012). Opplysninger fremkommet etter denne høringen har synliggjort nødvendigheten av at de tidligere forslagene gis virkning også for personopplysninger innsamlet før disse endringene trer i kraft. Etter departementets oppfatning er dette en endring av en karakter som forutsetter en ny høring.  Helse- og omsorgsdepartementet sender derfor nå på høring et forslag om å endre kreftregisterforskriften for behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for kreftscreening (tidligere regi­strerte personopplysninger knyttet til negative funn). Kreft­register­forskriften krever i dag ikke samtykke ved permanent lagring av positive funn, kun for lagring av personopplysninger ved negative funn dersom de skal oppbevares mer enn seks måneder.

Endringsforslaget muliggjør oppbevaring av nødvendige personopplysninger (navn, fødsels­nummer, adresse, bostedskommune og sivilstand) knyttet til negative funn (normale funn) fra kreftscreeningprogrammene i Kreftregisteret. De registrerte kan reservere seg mot dette.

Det reviderte forslaget sendes de mest berørte instanser.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. februar 2013.

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Departementet anmoder høringsinstansene om å oversende høringsuttalelser elektronisk til følgende adresse: [email protected]

 

Med vennlig hilsen                                                         

 

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Sverre Engelschiøn
                                                                                          fagdirektør

Til toppen