Høringsbrev

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nedsatte i juni 2011 et offentlig utvalg – det så kalte Digitutvalget – som har hatt i oppdrag blant annet å identifisere utfordringer og eventuelle barrierer mot digital tjenesteutvikling. Utvalget skulle også vurdere betydningen av hindringene, og hvordan eventuelle utfordringer kan løses. Med dette utgangspunktet har utvalget kommet med konkrete innspill i NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping fremlagt 7. januar i år.

Rapporten fremmer en rekke forslag til politikk for næringsutvikling på områder der ny teknologi og digitalisering spiller en fremtredende rolle. Rapporten inneholder også vurderinger av insentiver og tiltak som kan bidra til å realisere mulighetene for:

  • næringsutvikling,
  • verdiskaping
  • miljø- og samfunnsgevinster

innen 2020.

Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet ber med dette om synspunkter på rapporten. Departementet er særlig interessert i å motta høringsinstansenes syn på utvalgets forslag som berører videreutvikling og forvaltning av digitale infrastrukturer, spørsmål som omhandler immaterialretten, og tjenesteutvikling basert på digitalt innhold.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 22. april 2013. Merknader bes sendt elektronisk til postmottak@fad.dep.no. Vi ser fram til merknader også fra instanser som ikke er nevnt spesielt på høringslisten.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Thomas Nortvedt, e-post tno@fad.dep.no.

 

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør

Thomas Nortvedt
seniorrådgiver