Høringsbrev

I henhold til liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/878

25.01.2013

 

 

Høring - forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal på høring. Nasjonal kjernejournal er en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen skal være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet en blir syk.

 

Stortinget vedtok 22. juni 2012 §  6d i helseregisterloven. Bestemmelsen hjemler etableringen av den nasjonale kjernejournalen. Lovendringene innebar også en hjemmel til å utarbeide nærmere bestemmelser om etablering, drift og behandling av helseopplysninger i forskrift. I proposisjon til Stortinget (Prop. 89 L 2011-2012) og i Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen (Innst. 348 L (2011-2012)) omtales premissene og rammene for det videre arbeidet med kjernejournalløsningen og forskriftsarbeidet.

 

Kjernejournalen skal kunne brukes i alle situasjoner der det ytes helsehjelp, og der tilgang til oppdaterte helseopplysninger har betydning for helsehjelpen. Ved å samle sentrale helseopplysninger om hver enkelt pasient i en kjernejournal, vil helsepersonell få vesentlig bedre informasjon om pasienten ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. I tillegg vil en kjernejournal være nyttig i flere planlagte behandlingsforløp.

 

Kun helsepersonell med tjenstlig behov skal gis tilgang til nasjonal kjernejournal, forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt. Kjernejournalen vil ikke gi helsepersonell tilgang til flere eller andre opplysninger enn i dag, men tilgangen gis på en mer hensiktsmessig måte. Forslaget ivaretar pasientenes integritet og de helsefaglige behovene på en god og praktisk gjennomførbar måte.

 

Hver enkelt person skal selv kunne bestemme om han eller hun ønsker en kjernejournal.

 

Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser om formål, databehandlingsansvar (Helsedirektoratet), hvem som kan ha en kjernejournal, innholdet i kjernejournalen, plikt til å melde opplysninger til kjernejournalen, rett til innsyn, varsel om oppslag, retting, sletting, sperring av opplysninger, unntak fra krav om samtykke, tilbaketrekking av samtykke, tilgangsstyring, lagring av helseopplysninger og forbud mot utlevering av opplysninger fra kjernejournalen.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 10. april 2013.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Departementet anmoder høringsinstansene om å oversende høringsuttalelser elektronisk til følgende adresse: postmottak@hod.dep.no

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Engelschiøn

                                                                                          fagdirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 2