Høringsbrev

Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

 

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov).

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål om regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte står også fritt til å uttale seg om forslaget til lov.

Vi ber om at høringssvarene blir sendt elektronisk til følgende e-postadresse: postmottak@kud.dep.no.

Høringsfrist er 15. mars 2013.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Danielsen
avdelingsdirektør