Høringsbrev

Vår ref. 13/686

Olje- og energidepartementet sender forslag til forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven på høring.

I forbindelse med oppfølgingen av nettmeldingen, ble det foretatt endringer i energiloven. Det vises til Prop. 41 L (2012-2013), Innst. 161 L (2012-2013) og Lovvedtak nr. 34 (2012-2013). Endringsloven ble sanksjonert ved kgl. res. 11.1.2013 og trådte i kraft 15.1.2013.

Endringsloven forutsetter at det defineres nærmere i forskrift hvilke saker som omfattes av de nye bestemmelsene om konseptvalg og ekstern kvalitetssikring, samt i hvilke saker vedtaksmyndigheten etter energiloven skal ligge hos Kongen i statsråd.

Det er fastsatt en veileder om konseptvalgutredninger og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker. Veilederen er tilgjengelig på departementets hjemmesider (regjeringen.no/oed). Veilederen er ikke på høring.

Dokumentene finnes på departementets hjemmeside under ”Høringer”:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer.html?id=2048        

Det bes om eventuelle merknader innen mandag 20. mai 2013. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Tollef Taksdal (22 24 61 71) eller fagdirektør Helga Stenseth (22 24 63 41).

Med hilsen

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Carl Fredrik Ekeberg

                                                                                          rådgiver

Til toppen