Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om regelverksendringer som følge av mellomstatlig avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter i norsk rett.

Bakgrunnen for forslag til endringer er at den amerikanske kongressen i mars 2010 vedtok en lovgivning som pålegger utenlandske institusjoner rapporteringsplikt til amerikanske skattemyndigheter om finansielle forhold, og at Norge har inngått en avtale med USA for å lette rapporteringsplikten for norske institusjoner. Lovgivningen er kjent under navnet "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Avtalen medfører blant annet at institusjoner som er opplysningspliktige, dvs. banker, mellommenn, forvaltere, fond, livsforsikringsselskaper mv., kan rapportere opplysninger til amerikanske skattemyndigheter via norske skattemyndigheter og etter norsk regelverk. Institusjonene slipper dermed å forholde seg til direkte til amerikansk regelverk og amerikanske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter er forpliktet til å utveksle opplysningene automatisk til USA. Til gjengjeld forplikter avtalen amerikanske myndigheter til å utveksle kontoinformasjon om personer bosatt i Norge til norske skattemyndigheter.

Avtalen medfører samtidig at Norge påtar seg en forpliktelse til å ha internrettslige regler som sikrer overholdelse av avtalen. Det foreslås i vedlagte høringsnotat å innføre en forskriftshjemmel i ligningsloven som legger til rette for at regler som er nødvendig for at Norge skal overholde sine forpliktelser etter avtalen kan fastsettes i forskrift, se forslag til ligningsloven § 5-12 ny nr. 4. Nødvendige regler for å gjennomføre avtalen vil senere bli gitt i forskrift, herunder regler om å:

utvide dagens krets av opplysningspliktige aktører på finansområdet, pålegge aktørene å identifisere amerikanske skattytere ved å innhente tax identification number (TIN), utvide dagens rapporteringsplikt av finansielle aktiva, kreve innrapportert betalinger til "ikke-deltakende finansinstitusjoner", utvide rapporteringsplikten for forvaltere og mellommenn ogfastsette nye regler om aktsomhetsprosedyrer.

Avtalen åpner på enkelte punkter for at bestemmelser i den amerikanske FATCA-lovgivningen kan anvendes i stedet for, eller i tillegg til, avtalens egne bestemmelser. Departementet oppfordrer institusjoner som ser seg tjent med slike regler til å redegjøre nærmere for dette. Eventuelle regler om dette vil også måtte fastsettes i forskrift.

Det forslås i høringsnotatet videre å gjøre opplysningsplikten til norske skattemyndigheter generell. Det medfører at de kontoopplysningene som institusjonene må pålegges å gi om sine amerikanske kunder utvides slik at de samme opplysningene skal gis om samtlige kunder. Det vises til forslag til endringer i ligningsloven §§ 5-4, 5-9, 5-11. Innholdet i disse pliktene må presiseres i forskrift.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 17. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør

                                                                    Helle Harbou-Hals
                                                                    avdelingsdirektør

Vedlegg

 

Til toppen