Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring om datalagring - forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data

Stortinget vedtok 15. april 2011 i Innst. 275 L (2010-2011) at EUs datalagringsdirektiv (direktiv 2006/24/EF) skal gjennomføres i norsk rett. Det fremgår av Prop. 49 L (2010-2011) at det skal utarbeides en modell for hvordan kostnader skal beregnes og fordeles mellom ekomtilbyderne og justismyndighet.

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fått utredet spørsmålene om kostnadsfordeling og de økonomiske konsekvenser ved gjennomføringen av datalagringsdirektivet i Norge. Høringsnotatet fremmer forslag til regler for kostnadsdeling mellom staten, tilbydere av ekomnett- og tjenester og eventuelt andre lagringspliktige.

Av Innst. 275 L (2010-2011) fremgår det at det også skal utarbeides regler for uthenting av data i nødssituasjoner. I vedlagte høringsnotat fremmes det forslag til lovbestemmelse om dette.  I tillegg fremmes det forslag til lovendringer for å klargjøre at PUK-koder og kundereskontro omfattes av taushetsplikten i ekomloven.

Høringsnotat om kostnadsfordelingsspørsmålet er lagt ut på Samferdselsdepartementes hjemmeside. Dokumenter knyttet til datalagring kan lastes ned her og her.

Samtlige forslag til lovendringer gjelder endringer i ekomloven, som er Samferdselsdepartementets ansvar. Når begrepet departementene benyttes i høringsnotatet er det imidlertid Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet i fellesskap som omtales. Høringsnotatet er i sin helhet utarbeidet i samarbeid med Justisdepartementet.

Da problemstillingene er relativt avgrensede og Kostnadsfordelingsutvalgets modeller tidligere har vært på offentlig høring settes høringens varighet til seks uker.

Frist for innspill er fredag 7. juni 2013. Innspill og merknader sendes til Samferdselsdepartementet på e-post postmottak@sd.dep.no og merkes ”høringsuttalelse regler om fordeling av kostnader for datalagring”.

Departementene inviterer også til høringsmøte i Samferdselsdepartementets lokaler 22. mai 2013, påmelding sendes julie.rudi@sd.dep.no innen 16. mai.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til seniorrådgiver Kurt Arne Sandvik (tlf. 22 24 81 58) ksa@sd.dep.no eller førstekonsulent Alexander Aas (tlf. 22 24 52 48) alexander.aas@jd.dep.no.


Med hilsen

Jørn Ringlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Kurt Arne Sandvik
seniorrådgiver

Les høringsbrevet (pdf)

 


Til toppen