Høringsbrev

Høring - overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift med overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak om at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges etter de samme regler som lønnsinntekt. Omlegging til lønnsbeskatning skal skje fra samme tidspunkt som innføring av ny uføretrygd, dvs. fra 2015, jf. Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013.

Skattlegging som lønn innebærer at særfradraget for uførhet avvikles, og at uføre ikke lenger vil få skattebegrensning ved lav formue og inntekt. I tillegg beregnes trygdeavgift etter mellomsats og minstefradraget fastsettes som for lønnsinntekt. Ny brutto uføretrygd fra folketrygden skal økes for å kompensere for økt skatt. Uføreytelsen til personer som mottar uførepensjon ved inngangen til 2015, skal konverteres til ny uføretrygd. Også for disse personene økes brutto uføretrygd for å kompensere for økt skatt.

De fleste uføre vil få økt bruttoinntekt ved omleggingen. Enkelte grupper, i hovedsak med høy tidligere inntekt, kan få en skjerpelse. I tillegg vil enkelte som kun mottar uføreytelse fra andre ordninger enn folketrygden (for eksempel Statens Pensjonskasse) få redusert nettoinntekt, siden disse ikke får kompensert skatteøkningen med økt ytelse. Dette gjelder i hovedsak personer med lav uføregrad (under 50 %) og som derfor ikke har krav på uføretrygd fra folketrygden. Flere vil miste det halve særfradraget de får i dag, uten at dette kompenseres ved økt uføreytelse fra folketrygden. Av hensyn til denne begrensede gruppen, har Finansdepartementet fått hjemmel til gi overgangsregler som letter overgangen.

Hjemmelen er knyttet til oppheving av skatteloven § 6-81 om særfradrag for uførhet, og lyder slik:

Overgangsregel til endringer i skattereglene for uførepensjon
Departementet kan i forskrift gi regler som, for en begrenset periode, reduserer skatteskjerpelsen for enkelte skattytergrupper som mister et halvt særfradrag for uførhet uten at dette kompenseres gjennom økt brutto uføreytelse fra folketrygden.

Videre fremgår det i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 4,7 at det “tas sikte på at overgangsreglene utformes slik at fordelen av halvt særfradrag for uførhet fases ut gradvis over flere år for de som har halvt særfradrag og ikke mottar ytelser fra folketrygden i 2014.

Et halvt særfradrag er 1 334 kroner per påbegynt måned og 16 000 kroner for et helt år i 2013. Skatteverdien er derfor maksimalt 4 480 kroner for et helt år. Departementet foreslår at overgangsperioden settes til to år, dvs. til inntektsårene 2015 og 2016. Videre foreslås at særfradraget trappes ned til 2/3 av et halvt særfradrag for 2015 og til 1/3 av et halvt særfradrag for 2016, dvs. til henholdsvis 890 kroner og 445 kroner per påbegynt måned.

Høringsfristen er 15. september 2013. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Hege E. Gahr
                                                                          lovrådgiver

Vedlegg:
Forskrift om overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon