Høringsbrev

link til brevet i PDF

Se vedlagte liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2008/LiT

28.06.2013

 

 

Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven på alminnelig høring. Det foreslås også endringer i gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Forslagene til lovendringer gjelder:

  1. fjerne krav i spesialisthelsetjenesteloven om at koordinator som hovedregel bør være lege
  2. innskrenke lovpålagt ansvar for koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i spesialisthelsetjeneste, slik at ansvaret ikke omfatter oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
  3. erstatte begrepet ”koordinator” med ”kontaktperson”, både i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Forslaget til forskriftsendringer gjelder i hovedsak en presisering av at kontaktpersonen skal være tilgjengelig for pasienten eller brukeren ved at vedkommende får oppgitt navn og telefonnummer og kan ta kontakt ved behov.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet med lovforslag sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen mandag 21. oktober 2013.

Merknader kan også sendes i papirversjon til

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Spørsmål om høringsnotatet med lovforslag kan rettes til seniorrådgiver Liv Telle på e-post lit@hod.dep.no eller til fung. ekspedisjonssjef Elisabeth Salvesen på e-post elis@hod.dep.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Elisabeth Salvesen e.f.

fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Liv Telle

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Vedlegg