Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

 

link til brevet i PDF

 

 

Ifølge liste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2992

28.06.2013

 

 

Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til revidert helseregisterlovgivning.

 

Dagens helseregisterlov fra 2001 er en spesiallov for behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer med regelverket har avdekket behov for endringer. I høringsnotatet foreslås en ny pasientjournallov og en ny helseregisterlov. Disse lovene skal erstatte dagens helseregister­lov.

 

Ny pasientjournallov

Målet med forslaget til ny pasientjournallov er at reglene skal være bedre tilpasset helse- og omsorgssektorens behov og utfordringer, nye arbeidsformer og elektroniske prosesser. På grunn av den faglige og organisatoriske utviklingen i sektoren fungerer ikke lenger alle deler av gjeldende helseregisterlov etter intensjonen. Dette gjelder i hovedsak bestemmelser som ikke lengre bygger opp under velfungerende pasientforløp.

 

God kvalitet i helsehjelpen og god pasient- og informasjonssikkerhet forutsetter at relevante og nødvendige opplysninger er tilgjengelige for helsepersonell når de yter helsehjelp, uavhengig av hvor opplysningene er registrert.

 

I dag er bestemmelsene for hvordan relevant informasjon kan kommuniseres mellom ulike deltakere i et pasientforløp i stor grad knyttet til foretaksgrensene. Departementets forslag åpner for mer fleksible løsninger for sikker informasjonsutveksling. Forslaget innebærer at kommunikasjonshindrene i gjeldende helseregisterlov § 13 ikke videreføres. Det er en forutsetning for god informasjonssikkerhet at en tar utgangspunkt i den reelle situasjonen, ikke i en foreldet modell.

 

Ny helseregisterlov

Ytterligere kvalitets­forbedring av helse- og omsorgstjenestene og bedre pasientsikkerhet forutsetter også gode data i helseregistrene til bruk for statistikk, helse­overvåkning, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Kvalitetsforbedring og pasient­sikkerhet forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming til tjenestene og en systematisk evaluering av den helsehjelpen som er gitt. Systematisk evaluering forutsetter systematisk registrering.

 

Forslaget til ny helseregisterlov legger til rette for at den enkelte pasient- og brukers behov og ønsker om en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste ivaretas, samtidig som den enkeltes personvern sikres på best mulig måte.

 

Personvern

De store teknologiske endringene legger til rette for mer selvbestemmelse og lettere tilgjengelig informasjon for pasienter og brukere. Samtidig kan den enkeltes person­vern ivaretas på en bedre måte gjennom moderne infrastruktur og sikkerhets­mekanismer. Pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene i systemene blir sikret på best mulig måte. Lovfestede krav om personvern skal sikre at disse hensynene ivaretas.

 

Høringen

Departementet foreslår flere endringer for å oppnå disse målene. Departementet foreslår også i stor grad videreføring av gjeldende rett. Det er gjort språklige og lovtekniske endringer med sikte på en enklere og mer brukervennlig lovtekst.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. oktober 2013.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.

0030 Oslo

 

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Engelschiøn

                                                                                          fagdirektør

 

Til toppen