Høringsbrev

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon. Forskriftsendringene ble opprinnelig foreslått av en arbeidsgruppe  oppnevnt av Justis­ og beredskapsdepartementet i desember  2010. Både departementet,  Statens sivilrettsforvaltning og Den rettsmedisinske kommisjon var representert i arbeidsgruppen.

Forslagene som fremsettes i høringsnotatet omhandler oppnevning av nestleder for Den rettsmedisinske kommisjon, fastsetting av aldersgrense for medlemmene av kommisjonen og begrensning  i oppnevning av leder- og nestleder til maksimalt to sammenhengende perioder.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer eller foreninger, eller andre som ikke er oppført på listen.

Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd.

Departementet  ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no innen fredag 11.  oktober 2013. Det er ønskelig at merknadene sendes i Word-format (ikke PDF-fil).

Merknader kan også sendes i papirversjon til

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo