Høringsbrev

Høring - Gjennomføring av forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i norsk rett

Finansdepartementet viser til vedlagte høringsnotat fra Finanstilsynet vedrørende gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i norsk rett.

Regler som svarer til forordning 2560/2001 er i norsk rett gjennomført ved inkorporasjon i lov 25. juni 1999 nr. 56 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 9. Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at forordning 924/2009, som erstatter forordning 2560/2001, og forordning 260/2012, som bl.a. gjør endringer i forordning 924/2009, gjennomføres ved inkorporasjon i finansavtaleloven.

Forordning 924/2009 gjelder, på samme måte som den gjeldende forordning 2560/2001, i utgangspunktet kun for transaksjoner i euro, men åpner for at medlemslandene også kan gjøre den gjeldende for transaksjoner i nasjonal valuta. En utvidelse av forordningens virkeområde til også å gjelde norske kroner ville føre til betydelig og uheldig kryssubsidiering mellom innenlandske og utenlandske betalingstjenester i norske kroner, ettersom bankene har forskjellige kostnader for disse transaksjonene. Norske kroner brukes i liten utstrekning til grensekryssende overføringer. Prisen for grensekryssende betalinger i euro vil trolig gå ned som følge av overgangen til felleseuropeiske strukturer for eurobetalinger (SEPA) uavhengig av om forordningen gjøres gjeldende for norske kroner. Finansdepartementet vil derfor i tråd med Finanstilsynets høringsnotat, og tidligere vurdering som fremkommer i brev 5. juni 2013 til Stortingets Europautvalg, ikke foreslå å ta i bruk denne valgmuligheten for transaksjoner i norske kroner. Forordning 260/2012 gjelder kun overføringer i euro. Forordningene vil derfor ha begrenset betydning for norske institusjoner og kunder.

Norske banker deltar i dag i utviklingen av SEPA (Single European Payment Area), og inkluderingen av direktedebiteringer i dette systemet. Etter at forordning 2560/2001 ble inkorporert i norsk rett, har prisene på grensekryssende betalinger som er omfattet av denne forordningen, falt. Forordning 924/2009 antas å få tilsvarende betydning for prisingen av direktedebiteringstjenestene.

Finansdepartementet bemerker for øvrig at foretak som yter betalingstjenester etter gjeldende rett, skal være medlem av klagenemnd som nevnt i finansavtaleloven § 4 for behandling av tvister om betalingstjenester, jf. forskrift 1. juli 2010 nr. 1049 om betalingsforetak § 1 femte ledd. Finansdepartementet legger på denne bakgrunn til grunn at kravet i forordningen 924/2009 artikkel 11 om at medlemsstatene skal innføre egnede og effektive framgangsmåter for behandling av klager og tvister mellom betalingstjenestebrukere og betalingstjenesteytere, er oppfylt.

Finansdepartementet er enig med Finanstilsynet i at plikten til å avskaffe oppgjørsbasert nasjonal plikt til å rapportere betalingsbalansestatistikk, jf. forordning 924/2009 artikkel 5. nr. 1, ikke er til hinder for at rapporteringsplikten etter valutaregisterloven opprettholdes.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til Finanstilsynets høringsnotat innen 30. september 2013. Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør