Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i NORM-registerforskriften. Forslaget vil gi hjemmel for å opprette et avidentifisert register basert på frivillige meldinger med sikte på å kunne overvåke utvikling av resistens mot antivirale legemidler hos virus (RAVN).

I løpet av de siste årene har forbruket av antivirale legemidler økt betydelig, og et økende antall antivirale midler har blitt registrert i Norge. Utviklingen av nye antivirale midler ser ut til å fortsette. Samtidig fører denne utviklingen til økt fare for resistensutvikling, spesielt hos pasienter der det kreves langvarig behandling. Virus som formerer seg under påvirkning av antivirale legemidler, kan utvikle resistens og behandlingen miste sin effekt.

Arbeidet for å få på plass et overvåkningssystem for virusresistens er forankret i "Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)" og i forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet i Rapport 2010:1 "Utredning av et nasjonalt overvåkningssystem for virusresistens".

Forslaget som med dette sendes på høring, innebærer at det etableres et register etter mønster fra NORM og foreslås å omfatte resistens hos influensavirus, hepatitt B og C virus og virus i herpesgruppen – i tillegg til det allerede etablerte systemet for overvåkning av resistens hos HIV.

Frist for høringsuttalelser er satt til 6. desember 2013.

Høringsnotatet med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter.

Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelsene kan også sendes via ordinær post til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S. E. Espantaleón på tlf. 22 24 84 51 eller e-post: ksee@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

Marit Lie (e.f.)                                                                  Jon-Olav Aspås
fung. avdelingsdirektør                                                      spesialrådgiver