Forsiden

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til endringer i forskrift 28. juni 2007 nr 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).   

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad, den andre endringer for stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad. Vedlagt følger også forslag til endringer i HELFOs rundskriv til § 5-14, der det gis nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av blåreseptforskriften. 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes departementet innen 15. januar 2014.

Høringsnotatene med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter.

Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelsene kan også sendes via ordinær post til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes seniorrådgiver Guro Lindland Nordeng (22 24 87 58, gln@hod.dep.no) eller seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm (22 24 86 96, tik@hod.dep.no).

 

Med vennlig hilsen                                                           

Bjørg Storesund (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør

                                                                                          Guro Lindland Nordeng
                                                                                          seniorrådgiver