Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utredet behovet for styrket forbrukervern ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter. Med alternative spareprodukter menes i denne sammenheng produkter som fortoner seg likt, eller dekker tilsvarende behov hos forbrukerne, som finansielle instrumenter, og omfatter først og fremst innskuddsbaserte produkter og livsforsikring med investeringsvalg.

Vedlagt følger høringsnotat 30. august 2013 utarbeidet av Finanstilsynet om dokumentasjonsplikt ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter og til verdipapirforetakenes øvrige virksomhet, samt plikt til lydopptak av telefonsamtaler ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter.

Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer». Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 10. januar 2014. Merknader bes sendt på e-post til [email protected]

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Til toppen