Høringsbrev

Høring - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om forslag til en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Formålet med den nye ordningen er å øke kvaliteten i utviklingen av nyhets- og aktualitetsinnhold, samt å legge til rette for kritisk, uavhengig og undersøkende journalistikk av høy kvalitet.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfrist er 21. november 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                              

 

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg