Forsiden

Høringsbrev

Høring - NOU 2013: 12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen). Utredningen inneholder utkast til nye lovregler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden.

Utredningen kan lastes ned fra våre nettsider.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 6. mars 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør