Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette til høring forslag til endringer i foretaksregisterloven i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Dette skal bidra til å styrke det indre marked og skapet et konkurransedyktig Europa. Det skal bli færre administrative byrder for næringslivet, og offentlig administrasjon skal styrkes ved å øke samarbeidet mellom de europeiske foretaksregistrene. EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 å endre EØS-avtalen ved å innlemme direktivet.

Vedlagte høringsnotat redegjør nærmere for direktiv 2012/17/EU og behovet for endringer i foretaksregisterloven.

Høringsfristen er  25. mars 2014. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes på e-post til [email protected]. Vi ber de enkelte høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner el. l.

Med hilsen                                                                        

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Christian Gløersen
                                                                                          underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Til toppen