Høringsliste for NOU 2002: 1 - Fortid former framtid

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Alle høgskolen

Alle kommunene

Alle museene

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arkeologisk museum i Stavanger

Arkitekthøgskolen i Oslo

Arkiv i Nordland

Aust-Agder-Arkivet

Bergen Byarkiv

Bergens Sjøfartsmuseum

Bergvesenet

Byggenæringens Landsforening

De Samiske Samlinger

Den Norske Advokatforening

Den norske historiske forening (HIFO)

Den norske reisebransjeforening

Den Norske Turistforening

Det Norske Arkeologimøte

Det norske Hageselskap

Det norske skogselskap

Direktoratet for naturforvaltning

DIS-Norge

Energiforsyningens fellesorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskerinæringens landsforening

Forbundet Kysten

Forsvarets bygningstjeneste

Forsvarets overkommando

Fortidsminneforeningen (alle avdelingene)

Forum for lokalt miljøvern

Fremtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Fylkesarkivet for Vestfold

Fylkesarkivet i Oppland

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkesarkiv

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt arkiv i Hordaland

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal

Interkommunalt Arkiv i Rogaland

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder (IKAVA)

Interkommunalt Arkiv Kongsberg

Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)

Jernbaneverket

JORDFORSK

Kommunalt Arkivfaglig Forum

Kommunenes sentralforbund

KORG - Kulturvernets fellesorganisasjon

Kystdirektoratet

Landsdelspolitikammer Agder-Rogaland

Landsdelspolitikammer Midt-Norge

Landsdelspolitikammer Nord-Norge

Landsdelspolitikammer Vestlandet

Landsdelspolitikammer Østlandet

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landslaget for Lokal- og Privatarkiv

Landslaget for Lokalhistorie i Skolen

Landslaget for lokalhistorie, alle medlemslag

Landsorganisasjonen for samisk husflid/ Sámiid Duodji/

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Luftfartsverket

Læringssenteret

Miljøheimevernet

NAL

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse

Nasjonalt utvalg for universitetsmuseer

Natur og Ungdom

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

NORAD

Nordic World Heritage Office

Nordisk Samisk Institutt

Norges Bondekvinnelag

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges forskningsråd, Områdestyre for kultur og samfunn

Norges forskningsråd, Områdestyre for miljø og utvikling

Norges Geologiske Undersøkelser

Norges Husflidlag

Norges Idrettsforbund

Norges Idrettshøgskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Landbrukshøgskole

Norges Landbrukshøskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Museumsforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Velforbund

Norsk Allmenningsforbund

Norsk Arkitekturmuseum

Norsk Arkivråd

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening

Norsk Fiskerihøgskole

Norsk folkedraktforum

Norsk Folkeminnelag

Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Form

Norsk Fyrhistorisk Forening

Norsk handverksutvikling

Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning (Fiskeriforskning)

Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging

Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for Skogforskning

Norsk Institutt for Vannforskning

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Kulturarv

Norsk Kulturråd

Norsk Landbruksmuseum

Norsk Museumsutvikling

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sjøfartsmuseum

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Norsk Slektshistorisk forening

Norsk Veteranvognklubb

Norsk Zoologisk Forening

Norske Landskapsarkitekters Forening

Norske Reindriftsamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norskog

NSB BA

NTNU

NTNU, Vitenskapsmuseet

NTNU, Inst. for arkitekturhistorie

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplandsarkivet, sekretariatet

Regionalt arkiv for Inderøy, Levanger, Steinkjer og Stjørdal

Registreringssentral for historiske data (RHD)

Reindriftsadministrasjonen

Reiselivsbedriftenes landsforening

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rutebilhistorisk Forening

Samenes folkeforbund

Samenes landsforbund

Sametinget

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelinga (hovedkontor og distrikskontor)

Samisk arkiv

Samisk museumslag v/leder Kjersti Schanche

Selskapet for Norges Vel

Senter for bygdeturisme

Statens forurensingstilsyn

Statens Kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens naturoppsyn

Statens utdanningskontor (alle avdelingene)

Statistisk Sentralbyrå

Statsbygg

Statskog

Stavanger Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Bellona

Sysselmannen på Svalbard

Taretrålfiskernes forening v/May Sissel Strand

Tekniske Entreprenørers landsforening

Teledirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Tromsø museum

Universitet i Oslo

Universitetet i Oslo, IAKK

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, Bergen Museum

Universitetet i Bergen, Arkeologisk Institutt

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Inst. for arkeologi

Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsakssamlingen

Utmarkskommunenes sammenslutning

Vegdirektoratet

Verdens Naturfond

ØKOKRIM

Østlandsforskning