Forsiden

Høringssvar fra Jo Hedberg

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Dette forslaget bryter med vårt demokratiske samfunns grunnleggende prinsipper om det enkelte menneskets frihet til vurdere hva som er meste risikofylt, vaksine eller ikke vaksine. Dette forslaget gir statsmakten hjemmel til å frata det enkelte menneske arbeid og annet levebrød. Legge ned arbeidsplasser eller pålegge restriksjoner som fører til konkurs og hindre folk å engasjere arbeidere eller firmaer i sin virksomhet. Og begrense menneskers frivillige tjenester for andre. Uten at det er «krav til vitenskapelig bevist effekt av tiltaket». (jfr nederst side 8 i høringsnotatet)

Bruk av Koronapasset er avvist i for eksempel Litauen, fordi det ikke har noen praktisk funksjon.

Denne loven åpner for at statsmakten kan tråkke over alle grenser og alle prinsipper som gjør Norge til et godt land å leve i. Loven vil gi hjemmel for et diktatur.

Dette må også avvises i Norge.